słabe, przelotne opady deszczu
21°
18°
piątek
Gmina poszukuje firm do współpracy przy wymianie kotłów
12 czerwca 2020 r. | 11:27
0
Reklama

Gmina Starcza ogłasza nabór firm wykonawczych w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy  Starcza”, współfinansowanego z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.4. „Efektywność Energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”.

Oferta Wykonawcy ma dotyczyć wymiany istniejącego źródła ciepła na nowoczesne niskoemisyjne źródło (kotły na biomasę w postaci pelletu i kotły gazowe) w budynkach mieszkalnych wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

Wykonawcą robót instalacyjnych w ramach projektu – „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy  Starcza”  może być każdy podmiot spełniający poniższe wymagania:

1.     Prowadzenie działalności gospodarczej (aktualny dokument potwierdzający  występowanie w obrocie prawnym np. zaświadczenia/wydruk CEIDG, KRS)

2.     Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika z CEIDG/KRS.

3.     Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia - zestawienie wykonanych instalacji udokumentowane co najmniej 5 referencjami, bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót (realizacja zamówienia polegającego na wymianie (dostawie i montażu)  w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 szt. kotłów na każdy zakres oferowanych prac).

4. Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych - dokumenty poświadczające zatrudnienie lub dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP ( aktualne świadectwo kwalifikacyjne E grupy 3 (kotły gazowe), autoryzacja i certyfikat przeszkolenia na montaż kotła danego producenta (wszystkie typy kotłów)).

5.     Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na minimalną wartość 50 000,00 zł w ramach prowadzonej działalności.

6.     Dysponowanie urządzeniami zgodnymi z wymaganiami projektu - karty materiałowe (z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie minimalnych wymogów) urządzeń składających się na przewidzianą w ramach projektu wymianę źródeł ciepła wraz z dokumentami potwierdzającymi ich autoryzację. Urządzenia, o których mowa muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia).

7.     Brak zaległości w opłatach na rzecz ZUS i US.

Organizator naboru i miejsce składania ofert:
Gmina Starcza

42-261 Starcza, ul. Gminna 4

Tel. 34 314 03 34, e-mail: ug.starcza@wp.pl

Wniosek o wpis na listę wykonawców wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starczy lub za pośrednictwem poczty ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, w kopertach z dopiskiem: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy  Starcza”. 

Miejsce i termin realizacji inwestycji:
Gospodarstwa domowe na terenie Gminy Starcza,  w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert:
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

Weryfikacja ofert:

Po zweryfikowaniu dokumentów firma zostanie wprowadzona na listę Wykonawców uprawnionych do montażu pieca na terenie gminy Starcza. Lista zostanie podana do publicznej wiadomości.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *