zachmurzenie duże
21°
19°
czwartek
fot. UG Starcza
Będą kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
28 czerwca 2024 r. | 12:03
0
Reklama

Wójt Gminy Starcza poinformował, iż zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Starcza począwszy od 1 lipca 2024 roku będą przeprowadzali kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz kontrole podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty (rachunki i umowy) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Starcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi z okresu 2023-2024.

Niniejszym przypominam również o obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, gdy jest taka możliwość. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci oraz warunkami technicznymi, które należy uzyskać u zarządcy sieci wod-kan -  Urząd Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, pok. nr 7.

W przypadku braku realizacji ciążącego obowiązku na właścicielach nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji nakazującej wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, które podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *