zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
czwartek
Dodatek osłonowy w gminie Starcza
24 stycznia 2024 r. | 11:00
0
Reklama

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 59).

Na chwilę obecną druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać pod załączonym artykułem.

Papierowe druki wniosków wydawane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy ul. Szkolna 1.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy ul. Szkolna 1 lub przez ePUAP.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy przez Internet?
Pierwszym krokiem jest wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku. Następnie wypisany wniosek należy zeskanować. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do profilu ePUAP i wybranie z katalogu spraw "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku wnioskujący otrzyma na adres mailowy podany we wniosku.

O dodatek osłonowy może wnioskować osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
- w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
- mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosuje się zasadę “złotówka za złotówkę” - kwota świadczenia jest pomniejszana o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu nie może być niższa niż 20 złotych - jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

Wysokość podstawowego dodatku osłonowego
Wysokość świadczenia zależy od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi odpowiednio:
228,80 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
343,20 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
486,20 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
657,80 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wyższy dodatek osłonowy
Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo energetyczne, mogą liczyć na nieco wyższy dodatek. Mowa tutaj o rodzinach ogrzewających swoje domostwa:
- kotłem na paliwo stałe,
- kominkiem,
- kozą,
- ogrzewaczem powietrza,
- trzonem kuchennym,
- piecokuchnią,
- kuchnią węglową,
- piecem kaflowym na paliwo stałe,
- zasilanymi węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Przy identycznym kryterium dochodowym jak w przypadku podstawowego dodatku osłonowego, rodziny ogrzewające domy wyżej wymienionymi sposobami mogą liczyć na świadczenie w wysokości:

286 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
429 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
607,75 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
822,25 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wniosek można ściągnąć STĄD.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *