bezchmurnie
20°
18°
wtorek
Działka na sprzedaż w Łyścu
05 lipca 2024 r. | 10:53
0
Reklama

Wójt Gminy Starcza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Starcza, położonej w miejscowości Łysiec przy ul. Widokowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

Z uwagi na brak obowiązującego planu zagospodarowania dla n/w działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

             Nieruchomość oznaczona jako działka:

- nr 133/3 o powierzchni 0,1065 ha, opisana w KW CZ1C/00107642/4

Cena wywoławcza netto nieruchomości : 95 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Działka niezabudowana, uzbrojona w wodociąg, sieć kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej asfaltowej.

            Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2024 roku w Urzędzie  Gminy Starcza ul. Gminna 4 o godzinie 10:00

I przetarg odbył się w dniu 08 lutego 2024 roku,

II przetarg odbył się w dniu 20 maja 2024 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 05.08.2024 r. na konto Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Nr 96 8279 0000 0100 2479 2001 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Starczy

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer działki, której wpłata dotyczy oraz okazanie dowodu wniesienia wadium w dniu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntu nastąpi w dniu 09.08.2024 r. bez odsetek.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.  Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne  zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym zagospodarowaniem.

Bliższych informacji na temat organizowanego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 9 tel.34/3140-334 lub 34/3140-015Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *