pochmurnie
24°
21°
piątek
Gmina poszukuje wykonawcy demontażu i transportu azbestu
07 czerwca 2021 r. | 11:43
0
Reklama

Gmina Starcza ogłosiła otwarty nabór ciągły wykonawców na realizację przedmiotowego zadania w ramach Programu Usuwania Azbestu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla osób fizycznych.

 

Zasady naboru:

 1. Do złożenia oferty uprawnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą obejmującą w swym zakresie prace polegające na:

-           rozbiórce (demontaż), odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości zgodnej z umową zawartą z mieszkańcem biorącym udział w Programie Usuwania Azbestu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla osób fizycznych oraz Gminą Starcza,

-           odbiorze (pakowanie), transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości zgodnej z umową zawartą z mieszkańcem biorącym udział w Programie oraz Gminą Starcza.

 1. Oferta złożona przez Wykonawcę winna spełniać następujące warunki formalne:
  1. być złożona na właściwym formularzu – załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. być opatrzona podpisem uprawnionej osoby,
  3. mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, Wójt Gminy Starcza wzywa wykonawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 3. W przypadku nieuzupełnienia w terminie braków, oferta nie podlega dalszej weryfikacji przez Gminę Starcza– podlega odrzuceniu.
 4. Wykonawców, których oferty spełniają wszystkie kryteria oceny, umieszcza się na liście, którą zatwierdza Wójt Gminy Starcza.
 5. Lista jest aktualizowana raz w miesiącu i obowiązuje do zakończenia trwania Programu.
 6. Lista, zawierająca nazwę oferenta, dane teleadresowe oraz zakres wykonywanych prac publikowana jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Starcza.
 7. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki Regulaminu WFOŚiGW w Katowicach oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych dla celów realizacji Programu.

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwania Programu tj. do 30.06.2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Starczy).

Tryb i kryteria stosowane przy ocenie oferty:

 1. Ocena merytoryczna złożonych ofert dokonywana jest według następujących kryteriów:
  1. Kondycji finansowej - dobra sytuacja finansowa wykonawcy, potwierdzona aktualnymi zaświadczeniami o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej kontraktowej,
  2. Doświadczeniu - rzetelne wykonanie zleconych prac, potwierdzone złożeniem wykazu 5 inwestycji zrealizowanych przez wykonawcę w przeciągu ostatnich 3 lat (w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w okresie krótszym niż 3 lata, wówczas od momentu rozpoczęcia działalności), wraz z referencjami obejmującymi zakres wykonanych prac,
  3. Potencjału – dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji zleconych prac,
  4. Kwalifikacji - posiadanie uprawnień do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, w tym w szczególności zawartej umowy ze składowiskiem posiadającym pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
 2. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z listy przestrzegać zaleceń i wymagań Gminy Starcza wynikających z kryteriów oceny.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Termin wyboru ofert:

Nabór prowadzony w trybie ciągłym. Wyboru Wykonawców z zatwierdzonej przez Wójta Gminy Starcza listy dokonuje mieszkaniec biorący udział w Programie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *