zachmurzenie duże
22°
20°
czwartek
Jest praca w Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w Starczy
17 marca 2021 r. | 11:28
0
Reklama

Kierownik Gminnej Placówki Wsparcia  Dziennego w Starczy, ul. Szkolna 1, ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w Starczy.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kwalifikacje: ukończone studia wyższe pedagogiczne na kierunkach: Pedagogika, socjoterapia, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, terapia pedagogiczna lub na innym kierunku, ale uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji czy socjoterapii
 4. znajomość Ustawy o pomocy społecznej, kpa oraz metod pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze,
 5. umiejętność tworzenia własnych programów z zakresu profilaktyki, socjoterapii, terapii na potrzeby projektów realizowanych w Placówce z zakresu wspierania Placówek Wsparcia Dziennego

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży
 2. Umiejętność organizacji pracy
 3. Dyspozycyjność
 4. Kreatywność
 5.  Otwartość
 6. Dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą
 7. Odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność
 8. Odporność na stres

3. Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci młodzieży
 2. Opracowywanie autorskich programów z zakresu profilaktyki, socjoterapii, terapii, itp.
 3. Pomoc dziecku w kompensowaniu braków z zakresu wiedzy szkolnej, radzenia sobie z trudnościami, kształcenie właściwych postaw i zachowań
 4. Praca z rodzicami wychowanków
 5. Prowadzenie dokumentacji określonej w Regulaminie Placówki
 6. Współpraca ze szkołą

4. Warunki pracy:

 1. W wyniku naboru zostaną zatrudnione 2 osoby – umowa zlecenie
 2. Miejsce świadczenia pracy: Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy, ul. Szkolna 1
 3. Wymiar czasu pracy: niepełny wymiar czasu
 4. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w okresie nauki szkolnej od godziny 15.00 do 19.00, w okresie ferii i wakacji od godziny 10.00 do14.00
 5. W czasie realizacji projektu możliwa praca w soboty (wyjazdy, wycieczki) w ramach wolontariatu

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie( świadectwa, dyplomy) oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 5. Oświadczenie, iż kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego

6. Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602 413 404
 2. Aplikacje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Starczy, Starcza, ul. Gminna 4 w terminie do 31 marca 2021r.
 3. Dokumenty składane po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1)
 5. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku wychowawca zostaną poinformowane telefonicznie.

Kierownik GPWD w Starczy

Tatiana ŻakDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *