bezchmurnie
20°
18°
wtorek
Jest praca w GOPS w Starczy
24 grudnia 2021 r. | 08:48
0
Reklama

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy poinformował o naborze na stanowisko głównego księgowego.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu poniżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy

STANOWISKO PRACY: GŁÓWNY KSIĘGOWY
- wymiar czasu pracy: 1 etat

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
Brak skazania w zakresie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Spełnienie jednego z poniższych warunków:
ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6 Nieposzlakowana opinia,
7 Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1 Posiadanie znajomości przepisów z zakresu:
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
ustawy o pracownikach samorządowych z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
ordynacji podatkowej,
rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
podatku dochodowego od osób fizycznych,
ubezpieczeń społecznych,
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pieczy zastępczej, świadczenia wychowawczego.
Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym posiadanie umiejętności biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi: środowisko Windows, pakiet Office, Płatnik,
Posiadanie umiejętności w zakresie zasad rozliczania dotacji z budżetu państwa na  zadania własne i zlecone oraz sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizowanych zadań,
Posiadanie umiejętności w zakresie rozliczania środków pozyskanych w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej,
Mile widziany staż pracy na stanowisku księgowego w ośrodku pomocy społecznej,
6 Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka.
Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników.
Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych.
Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym dotyczące spraw pracowniczych oraz świadczeniobiorców.
Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki.
8 Prowadzenie kontroli finansowej i inne zadania wynikające z ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego.

IV. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: był niższy niż 6%

V. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:
Życiorys – curriculum vitae,
List motywacyjny,
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – według wzoru dołączonego do ogłoszenia,
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
Podpisana przez kandydata klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych -według wzoru dołączonego do ogłoszenia.

VI. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

Miejsce pracy: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy w budynku przy ul. Szkolnej 1;
Praca biurowa na 1 etat  w podstawowym systemie czasu pracy;
Czas pracy Głównego Księgowego w siedzibie Ośrodka - minimum 40 godzin tygodniowo;
Przewidywany termin nawiązania stosunku pracy: 01.02.2022r.
Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w budynku i na zewnątrz. Budynek z pełnym dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy: wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu;
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1282) umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

 VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wszystkie wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, ul. Szkolna 1, 42-261 Starcza, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Główny Księgowy ” w terminie do dnia 10 stycznia 2022r. do godziny 14:00.
Decyduje data doręczenia dokumentów. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka
po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

 VIII. INNE INFORMACJE:
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy (https://gopsstarcza.naszbip.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

Brak podpisu na życiorysie – curriculum vitae, liście motywacyjnym oraz oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymogów formalnych,
Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach naboru, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu;
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0-34 314 05 08Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *