zachmurzenie duże
21°
19°
czwartek
Nikt nie wziął udziału w konsultacjach
27 października 2021 r. | 11:13
0
Reklama

W gminie Starcza odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych.

Poniżej "wyciąg" z protokołu.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W terminie od dnia 21 października 2020r. do dnia 28 października 2020r.,zgodniez Uchwałą Nr 208/XXVI/10 Rady Gminy Starcza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starczy.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można było zgłaszać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Starczy lub pocztą elektroniczną.

W trakcie konsultacji nie wniesiono uwag i opinii do w/w projektu uchwały.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *