zachmurzenie duże
środa
Projekt planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
20 sierpnia 2019 r. | 11:04
0
Reklama

Urząd Gminy Starcza poinformował o ogłoszeniu Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego o  publicznym wyłożeniu projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków.

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 1614), art. 39 - 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794),

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”,

uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, to jest obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi w Lasach nad Liswartą PLH240027 i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Bagno w Korzonku PLH240029, położonych w granicach Parku.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 16.08.2019  do 09.09.2019 włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem planu ochrony oraz jego dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 25 42-500 Będzin oraz w siedzibie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” w Kalinie ul. Lompy 6, 42-284 Herby.  Wersję elektroniczną zamieszczono na stronie: https://zpkws.bedzin.sisco.info/ w dziale „Plan Ochrony Parku”.

Wnioski i uwagi do planu można składać w terminie do 09.09.2019 włącznie, ustnie do protokołu, w formie pisemnej na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. Ignacego Krasickiego 25 42-500 Będzin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@zpk.com.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie https://zpkws.bedzin.sisco.info/ w dziale „Plan Ochrony Parku”.

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *