zachmurzenie duże
-1°
-4°
piątek
Będą nowe symbole gminy Starcza
15 marca 2023 r. | 12:15
0
Reklama

W poniedziałek, 20 marca o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Starcza odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci i sztandaru Gminy Starcza.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXXIII Sesji Rady Gminy oraz XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o przedłożonych Radzie następujących sprawozdań:
 Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Starcza w 2022 roku.
 Analiza bezpieczeństwa w gminie Starcza w 2022 roku.
 Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Starczy z działalności jednostek straży w 2022 roku.
 Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki w Starczy z działalności w 2022 roku.
 Sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza z działalności w 2022 roku.
 Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok.
 Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2022 roku.
 Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku.
 Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026.
 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Starcza za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci i sztandaru Gminy Starcza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Starcza (Łysiec, Własna, Starcza).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Starcza (Starcza, Klepaczka).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Starcza na 2023 rok”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2023 rok (1).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2023 rok (2).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2023-2028.
17. Sprawy różne.
18. Przyjęcie wniosków do realizacji.
19. Nadanie honorowej odznaki Primum In Agendo Pani Anicie Mirowskiej – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy. Dekoracji w imieniu Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg dokona Senator Rzeczypospolitej Polskiej prof. UJD dr Ryszard Majer.
20. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *