zachmurzenie duże
22°
20°
czwartek
Będzie uchwała w sprawie ekwiwalentu dla druhów OSP
21 marca 2022 r. | 11:21
0
Reklama

W piątek 25 marca o godz. 8:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Starcza.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII Sesji Rady Gminy, XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o przedłożeniu Radzie Gminy następujących sprawozdań:
• Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Starcza w 2021 roku.
• Analiza bezpieczeństwa w gminie Starcza w 2021 roku.
• Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Starczy z działalności jednostek straży w 2021 roku.
• Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki w Starczy z działalności w 2021 roku.
• Sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza z działalności w 2021 roku.
• Sprawozdanie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy z działalności w 2021 roku.
• Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
• Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2021 roku.
• Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku.
• Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026.
• Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Starcza za 2021 rok.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starcza na lata 2022-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Starcza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Starcza”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221.XXXIII.2022 Rady Gminy Starcza z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2022-2028.
18. Sprawy różne.
19. Przyjęcie wniosków do realizacji.
20. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *