bezchmurnie
22°
21°
piątek
Jutro sesja Rady Gminy Starcza
01 marca 2018 r. | 09:53
0
Reklama

Już jutro, tj. 2 marca o godz. 9:00 w narad Urzędu Gminy Starcza odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie podziału Gminy Starcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Starcza.
8. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starczy z działalności jednostek straży w 2017r.
9. Sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza z działalności klubu w 2017r.
10. Sprawozdanie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2017r.
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r.
12. Sprawozdanie Kierownika Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy za 2017r.
13. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2017r.
14. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017r.
15. Sprawozdanie Wójta z realizacji Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r.
16. Sprawozdanie z działalności stałych komisji w 2017r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego na terenie Gminy Starcza.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starcza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Starcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi częstochowskiemu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2018-2022.
26. Sprawy różne.
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Przyjęcie wniosków do realizacji.
29. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *