słabe opady deszczu
24°
22°
środa
Gmina poszukuje firm do współpracy przy wymianie kotłów
12 czerwca 2020 r. | 11:27
0
Reklama

Gmina Starcza ogłasza nabór firm wykonawczych w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy  Starcza”, współfinansowanego z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.4. „Efektywność Energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”.

Oferta Wykonawcy ma dotyczyć wymiany istniejącego źródła ciepła na nowoczesne niskoemisyjne źródło (kotły na biomasę w postaci pelletu i kotły gazowe) w budynkach mieszkalnych wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

Wykonawcą robót instalacyjnych w ramach projektu – „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy  Starcza”  może być każdy podmiot spełniający poniższe wymagania:

1.     Prowadzenie działalności gospodarczej (aktualny dokument potwierdzający  występowanie w obrocie prawnym np. zaświadczenia/wydruk CEIDG, KRS)

2.     Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika z CEIDG/KRS.

3.     Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia - zestawienie wykonanych instalacji udokumentowane co najmniej 5 referencjami, bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót (realizacja zamówienia polegającego na wymianie (dostawie i montażu)  w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 szt. kotłów na każdy zakres oferowanych prac).

4. Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych - dokumenty poświadczające zatrudnienie lub dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP ( aktualne świadectwo kwalifikacyjne E grupy 3 (kotły gazowe), autoryzacja i certyfikat przeszkolenia na montaż kotła danego producenta (wszystkie typy kotłów)).

5.     Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na minimalną wartość 50 000,00 zł w ramach prowadzonej działalności.

6.     Dysponowanie urządzeniami zgodnymi z wymaganiami projektu - karty materiałowe (z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie minimalnych wymogów) urządzeń składających się na przewidzianą w ramach projektu wymianę źródeł ciepła wraz z dokumentami potwierdzającymi ich autoryzację. Urządzenia, o których mowa muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia).

7.     Brak zaległości w opłatach na rzecz ZUS i US.

Organizator naboru i miejsce składania ofert:
Gmina Starcza

42-261 Starcza, ul. Gminna 4

Tel. 34 314 03 34, e-mail: ug.starcza@wp.pl

Wniosek o wpis na listę wykonawców wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starczy lub za pośrednictwem poczty ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, w kopertach z dopiskiem: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy  Starcza”. 

Miejsce i termin realizacji inwestycji:
Gospodarstwa domowe na terenie Gminy Starcza,  w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert:
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

Weryfikacja ofert:

Po zweryfikowaniu dokumentów firma zostanie wprowadzona na listę Wykonawców uprawnionych do montażu pieca na terenie gminy Starcza. Lista zostanie podana do publicznej wiadomości.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *