zachmurzenie duże
środa
Plan pracy Rady Gminy Starcza
30 grudnia 2016 r. | 12:40
2
Reklama

Tylko cztery sesje Rady Gminy Starcza są przewidziane w planie pracy rady na 2017 rok. Oczywiście, plan ten może ulec zmianie. Przypominam, że radni za swoją pracę otrzymują dietę od 500 zł do 800 zł (w zależności od funkcji).

PLAN PRACY RADY GMINY STARCZA NA 2017 ROK:

SESJE:

I KWARTAŁ 2017 r.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Starcza.
3. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2016r.
4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starczy z działalności jednostek straży w 2016r.
5. Działalność kulturalna i sportowa w gminie w 2016 r.:
1) sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki w Starczy,
2) sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego CzarniStarcza.
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r.
7. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
8. Sprawozdanie Wójta z realizacji programu współpracy Gminy Starcza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016r.
9. Sprawozdania z działalności stałych komisji w 2016r.
10. Podjęcie stosownych uchwał.

II KWARTAŁ 2017 r.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2016r. oraz z realizacji wniosków, zarządzeń i uchwał podjętych w 2016r.
2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu gminy Starcza za 2016r.
1) przedstawienie przez Skarbnika Gminy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Starcza za 2016r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
4) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2016r.,
5) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy nt. wykonania budżetu gminy Starcza za 2016r.
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2016r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza.
3. Podjęcie stosownych uchwał.

III KWARTAŁ 2017 r.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
2. Ocena stanu zaawansowania prac inwestycyjnych w gminie.
3. Sprawozdanie z prac Komisji działających przy Radzie Gminy za I półrocze 2017r.
4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za
I półrocze 2017r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017r.
5. Sprawozdanie Dyrektorów placówek oświatowych dot. pracy dydaktyczno-
wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017.
6. Podjęcie stosownych uchwał.

IV KWARTAŁ 2017 r.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
2. Podjęcie uchwał podatkowych na 2018 r.
3. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji działających przy Radzie Gminy na 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Starcza na 2018r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza.
6. Podjęcie stosownych uchwał.

Plan pracy i ilość Sesji Rady Gminy w zależności od potrzeb może ulec zmianie.2 odpowiedzi na “Plan pracy Rady Gminy Starcza”

 1. Piłkarz pisze:

  I za co oni biorą pieniądze?

  1
  0
 2. ULALA pisze:

  Witam szanownych czytelników. Wszystkie publikowane tutaj informację są niekompletne a czasem wyrwane z kontekstu. Odniosę się jednak do harmonogramu pracy Rady Gminy. Planowe i obowiązkowe są cztery sesje, jednak nigdy nie zamknięto liczby posiedzeń na 4. Odsyłam do BIP gdzie dostępne są wszystkie protokoły (bywało, że powoływano posiedzenia 3 razy w miesiącu). W każdym miesiącu jest także posiedzenie komisji. Chwalić za udostępnianie informacji dotyczących naszej społeczności, róbmy to jednak rzetelnie. Pozdrawiam.

  0
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *