słabe opady deszczu
24°
22°
środa
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Starcza
13 września 2017 r. | 13:09
4
Reklama

Pojawił się protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Starcza. Sesja ta nie jest rejestrowana, ale czytając protokół można wyobrazić sobie jej przebieg.

Treść protokołu zamieszczonego na BIP UG Starcza, znajdziecie poniżej.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2017 z obrad  XXI Sesji Rady Gminy Starcza, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy

W sesji uczestniczyli radni gminy, sołtysi oraz zaproszeni goście, zgodnie z załączonymi do niniejszego protokołu listami obecności.

Ad.1. Otwarcia obrad XXI Sesji Rady Gminy Starcza i powitania wszystkich zebranych dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska.

Ad.2. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy. Nieobecni radni to Maryla Wawrzyńczak oraz Zdzisław Walentek.

Ad.3. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska zaproponowała przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji oraz XX nadzwyczajnej sesji, informując jednocześnie, że protokoły przed sesją zostały wyłożone w sekretariacie, celem umożliwienia zapoznania się z ich treścią.

Radni nie wnieśli uwag ani poprawek do protokołów.

Rada Gminy w obecności 13 radnych, jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła protokoły z obrad XIX sesji i XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Ad.4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska poinformowała, że z porządku obrad, który został przesłany radnym, został usunięty pkt 10 tj. podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy. W związku z tym, kolejne punkty porządku obrad otrzymują następujące brzmienie:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji, XX nadzwyczajnej sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji działających przy Radzie Gminy za I półrocze 2017r.
 8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2017r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultur za  I półrocze 2017r.
 9. Sprawozdanie Dyrektorów placówek oświatowych dot. pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego,

obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Starcza oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w tych szkołach i przedszkolach.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowaniai realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021.
 5. Sprawy różne.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie wniosków do realizacji.
 8. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku obrad.

Rada Gminy w obecności 13 radnych, jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

Ad.5.W dalszej części obrad przystąpiono do powołania Komisji Uchwał i Wniosków.Zgłoszono następujących kandydatów :

1)         radną Beatę Wawrzków,

2)         radną Agnieszkę Liszczyk,

3)         radną Małgorzatę Dukat

Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji i przystąpiono    do powołania w/w komisji.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie 13 głosami „za” powołała Komisję Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie.

Ad.6. Realizując kolejny punkt porządku obrad Wójt Gminy Wiesław Szymczyk przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.(sprawozdanie stanowi załączniki do niniejszego protokołu).Nie wniesiono pytań dotyczących sprawozdania.

Ad.7.Następnie przedstawiono sprawozdania z prac Komisji działających przy Radzie Gminy za I półrocze 2017r.

Pierwsze sprawozdanie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy przedstawiła radna Małgorzata Dukat, w zastępstwie nieobecnej Przewodniczącej Komisji Maryli Wawrzyńczak, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Agnieszka Liszczyk.

Nie zgłoszono uwag do prezentowanych sprawozdań.

Podczas referowania sprawozdań na sesję Rady Gminy przybył radny Zdzisław Walentek.

Rada obraduje w 14 osobowym składzie.

Wójt Gminy poinformował, że Pani Małgorzacie  Masłoń zostało powierzone stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starczy na okres 5 lat, natomiast Panu Marianowi Krzyczmanikowi stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na okres 2 lat. Z sali padło pytanie: dlaczego tylko na 2 lata? Wójt Gminy odpowiedział, że tak zezwala mu prawo i działa zgodnie z prawem.

Ad.8.Następnie Skarbnik Gminy Halina Gryl przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2017r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017r.

Nie wniesiono uwag ani pytań do omówionych przez Panią Skarbnik kwestii.

Ad.9.W dalszej części obrad zaprezentowano sprawozdania Dyrektorów placówek oświatowych dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017.

Pierwsze sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Gminnego Przedszkola w Starczy Pani Małgorzata Masłoń (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Po zakończeniu prezentacji  radny Zdzisław Walentek zadał pytanie do jakiego Domu Dziecka trafiły przedmioty ze zbiórki prowadzonej przez Przedszkole i w jakiej postaci?

Dyrektor Przedszkola odpowiedziała, że zabawki i słodycze zgromadzone podczas zbiórki  trafiły do Domu Dziecka w Kłobucku.

Kolejne pytanie dotyczyłopodmiotu, który przeprowadził pokaz ratownictwa, zadał je radny Krzysztof Musik. Pani Małgorzata Masłoń odpowiedziała, że pierwszy pokaz prowadziła firma z Wodzisławia Śląskiego, natomiast drugi - pan z naszego terenu p. Kapkowski.

Na tym zakończono zadawanie pytań do w/w sprawozdania.

Następne sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej  w roku szkolnym 2016/2017 przedstawił Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starczy Pan Marian Krzyczmanik (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).Po czym sprawozdanie z działalności Gimnazjum omówiła Dyrektor placówki Pani Elżbieta Sygulska (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Po przedstawieniu sprawozdań Dyrektorów placówek oświatowych, Przewodnicząca Ewa Jędrzejewska w imieniu Rady Gminy złożyła podziękowanie Pani Elżbiecie Sygulskiej za dotychczasową pracę na stanowisku Dyrektora Gimnazjum w Starczy.

Na posiedzenie Rady Gminy przybył Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Pan Andrzej Kubat. Przewodnicząca Ewa Jędrzejewska powitała Przewodniczącego.

Pan Andrzej Kubat podziękował przedstawicielom gminy za uczestnictwo w Powiatowych Dożynkach w Kruszynie. Wspomniał również, że złożył propozycję Panu Staroście dotyczącą możliwości zorganizowania dożynek powiatowych przez Gminę Starcza.

Przewodniczący Andrzej Kubat poinformował o zawiązaniu koalicji radnych z naszego regionu, aby przeforsować projekt dodatkowego, korzystnego dla naszej gminy dojazdu do autostrady A1 pomiędzy wjazdem w Woźnikach i wjazdem w Częstochowie.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę na dziury w drodze powiatowej, które dotąd nie zostały naprawione.

Nie zgłoszono pytań do Przewodniczącego.

Ad.10.Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Starcza oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w tych szkołach i przedszkolach. Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Ilona Ciura.

Radna Janina Miglus zapytała dlaczego Dyrektor Biblioteki Gminnej ma tak niską pensję? Sekretarz Gminy odpowiedziała, że pytanie radnej nie dotyczy w/w projektu uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła w/w uchwałę.

Ad.11.Realizując porządek obrad, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przedstawił Wójt Gminy Wiesław Szymczyk.

Radna Kazimiera Caban zapytała w jaki sposób będzie poszerzona ul. Strażacka? Wójt odpowiedział, że do działki Pana Jabłońskiego.

Kolejne pytanie radnej Caban: czy działki wymienione w projekcie uchwały są tylko do przepompowni? Tak -  odpowiedział Wójt i wyjaśnił, że w przypadku działek położonych dalej będzie przeprowadzone odrębne postępowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod glosowanie projekt w/w uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła w/w uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

Ad.12.Projekt kolejnej uchwały przedstawił Wójt Gminy Wiesław Szymczyk. Projekt dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji  Strategii RIT dla Subregionu Północnego na lata 2014-2020. Wójt omówił szczegóły dotyczące porozumienia RIT oraz warunków zawarcia aneksu, jednocześnie wskazując korzyści jakie w związku z tym płyną dla naszej gminy.

Radna Janina Miglus zapytała co konkretnie jest zawarte w aneksie nr 2. Wójt przeczytał zapisy zmiany wniesionej aneksem i wyjaśnił, że podpisując aneks wyrażamy zgodę na zmiany dotyczące sposobu głosowania.

Radny Jerzy Klyta zwrócił uwagę, że podpisanie aneksu jest na korzyść gminy.

W związku z tym, iż Radna Janina Miglus chciała zobaczyć przedmiotowy aneks, Wójt przekazał radnej aneks do wglądu.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 12 głosami „za”  przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji  Strategii RIT dla Subregionu Północnego na lata2014-2020.

Ad.13.Kolejny projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Halina Gryl. Projekt dotyczył zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na  2017 rok.

 

Ad.14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021 również przedstawiła Pani Halina Gryl.

Nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań do projektu, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła  uchwałę w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021.

Ad.15. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska przekazała do wiadomości Rady Gminy informację, że wpłynęło pismo Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Ideą tego projektu jest wspieranie, na poziomie województwa, aktywności ludzi młodych.

Pismo wraz z załącznikiem (Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego) przedłożono do wglądu w sekretariacie gminy.

Ad.16.Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Miglus skierowała pytanie do Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kubata dotyczące przejścia dla pieszych (pasów drogowych) przy ul. Gliwickiej. Wójt Gminy Wiesław Szymczyk przejął odpowiedź na to pytanie i oświadczył, że występował już w tej sprawie i uzyskał informację, że jest nowy projekt przebudowy drogi przy ul. Gliwickiej, której przebudowa jest zaplanowana do końca 2020 roku i pasy drogowe są w tym projekcie uwzględnione.

Przewodniczący Andrzej Kubat dodał, że w tej sprawie interweniował i sprawa pozostała bez odzewu.

Ponownie radna Janina Miglus wyraziła zaniepokojenie niską pensją Dyrektor Biblioteki Gminnej. Wójt Gminy oznajmił, że Pani Dyrektor ma niepełny etat, w związku z tym ma odpowiednio niższą pensję. Pani Miglus zasugerowała zwiększenie Pani Dyrektor etatu do pełnego.

Radny Przemysław Krzyczmanik podniósł kwestię naprawy krawężnika na skrzyżowaniu w Starczy koło kościoła.Wójt stwierdził, że będzie interweniował w tej sprawie.

Kolejne pytanie skierował do Wójta Gminy radny Zdzisław Walentek: kiedy Pan Wójt poczyni jakieś kroki, aby samochody ciężarowe nie rozjeżdżały ulicy Zielonej. Wójt udzielił odpowiedzi, że pismo w tej sprawie zostało wysłane do Zarządu Ruchu Drogowego, a także do Policji. Do tej pory nie otrzymano odpowiedzi. Dodał również, że pismo zostanie ponowione.

Radna Janina Miglus oświadczyła, że busy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach. Wójt Wiesław Szymczyk wyjaśnił, że będzie monitował w tej sprawie. Poinformował jednocześnie, że z rozkładu ubędzie osiem kursów autobusów. Między innymi do Tarnowskich Gór będzie tylko jeden autobus wcześnie rano, pozostałe nie będą kursowały przez Starczę, pozostaną tylko busy. Wójt dodał, że w tym temacie nie da się już nic zrobić.

Radna Małgorzata Dukat zwróciła się z zapytaniem czy nie ma możliwości uruchomienia dodatkowego autobusu zatrzymującego się na przystanku we Własnej? Wójt Gminy wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości.

Następnie radny Przemysław Krzyczmanik zapytał, czy są takie posesje, które nie posiadają przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej?

Wójt odpowiedział, że są takie posesje i wyjaśnił, kiedy jest to zgodne,a kiedy sprzeczne z przepisami. Zapowiedział kontrole w tym temacie.

Radna Beata Wawrzków zapytała czy gmina może wezwać taką osobę, żeby udokumentowała odprowadzanie ścieków i czy taka osoba ma obowiązek takie dokumenty przedłożyć? Wójt odpowiedział twierdząco.

Kolejne pytanie zadała ponownie radna Beata Wawrzków, mianowicie jak kontrolować politykę spalania w naszej gminie?

Sekretarz Gminy Ilona Ciura wyjaśniła, że istnieje ustawa antysmogowa i zgodnie z ustawą należy działać.

Radna Agnieszka Liszczyk zwróciła uwagę, że temat dotyczy nie tylko zimy, ale także lata, gdy mieszkańcy palą w piecach celem podgrzania wody i wówczas spalają różne odpady.

Pani Wawrzków zapytała kto może skontrolować co kto spala w piecu? Padła odpowiedź, że obecnie brak jest przepisów wykonawczych.

 

Radna Janina Miglus poinformowała, że osoby zainteresowane przyłączem gazowym mogą zgłaszać się do Gazowni w Częstochowie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Liszczyk zaproponowała ustalenie terminu spotkania radnych ze Stowarzyszeniem Zwykłym Organizacją Ekologiczną „Ekologiczna Starcza” w temacie m. in.opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy stwierdził, że do 15 września są zaplanowane zebrania wiejskie i po tym terminie zostanie ustalona data spotkania ze Stowarzyszeniem.

 

Następnie Radna Janina Miglus zadała pytanie związanie z utworzeniem nowego sołectwa. Odpowiedziano, że jak będzie autostrada to wówczas podjęte zostaną na wniosek mieszkańców działania.

 

Po czym poinformowano o terminach i miejscach zebrań wiejskich.

 

Ad.17.Realizując  porządek obrad Radna Beata Wawrzków w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła wniosek do realizacji w sprawie kontroli odprowadzania ścieków przez mieszkańców oraz o wystosowanie pism o udokumentowanie odprowadzania ścieków z posesji.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła wniosek  do realizacji w sprawie wystosowania pism o udokumentowanie odprowadzania ścieków z posesji.

 

Ad.18.Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Jędrzejewska stwierdziła, że porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy w Starczy został wyczerpany.

Dziękując radnym i zaproszonym gościom Przewodnicząca zamknęła obrady XXI Sesji Rady Gminy.4 odpowiedzi na “Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Starcza”

 1. Julita pisze:

  Kto udostępnił i kto wyraził zgodę na publikację protokołu przed jego przyjęciem przez Radę?

  0
  0
 2. Jagoda pisze:

  I gdzie ta demokracja, po co możliwość pisania komentarzy, jeżeli te niewygodne i tak nie będą opublikowane? Najwyraźniej komuś zależy na tym, żeby nasza społeczność nie zobaczyła tych komentarzy, które informują o nieprawidłowościach.
  Zdaję sobie sprawę, że ten wpis także nie ujrzy światła dziennego, nie mniej jednak ponawiam pytanie: kto udostępnił i kto wyraził zgodę na publikację protokołu przed jego zatwierdzeniem przez Radę Gminy?

  0
  0
 3. r pisze:

  Na tym portalu nie ma żadnej cenzury. A protokół został dodany na BIPie – http://www.bip.starcza.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=417&x=28&y=34

  pzdr
  PG

  0
  0
 4. uff pisze:

  Najlepiej na kazdej ulicy zrobic sołectwo i wybrac sołtysa ,koszmar
  A tak wogole mam pytanie ,dlaczego nie wszyscy mieszkancy nie są podłączeni do kanalizacji,co to za ulgi
  piece ekologiczne mają tylko jednostki i jak tu mówić o ekologii w naszej gminie???

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *