bezchmurnie
12°
10°
sobota
Sesja w sprawie nowych stawek podatkowych i nowej opłaty za śmieci
25 listopada 2020 r. | 10:48
0
Reklama

W poniedziałek 30 listopada w formie zdalnej odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni podejmą uchwały związane z nowymi stawkami podatków oraz nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XVII Sesji Rady Gminy i XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Starcza na lata 2021 – 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Starcza na lata 2021-2026.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Starcza na lata 2021- 2025”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łysiec.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Starcza.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020-2025.
22. Sprawy różne.
23. Przyjęcie wniosków do realizacji.
24. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *