bezchmurnie
28°
26°
piątek
W piątek sesja absolutoryjna
28 czerwca 2023 r. | 11:01
0
Reklama

W piątek, 30 czerwca o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Starcza odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której odbędzie się debata na stanem gminy Starcza. Radni będą głosować również nad absolutorium i wotum zaufania dla wójta.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XLV Sesji oraz XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o organizacji roku szkolnego 2023/2024.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Starcza za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Starcza wotum zaufania.
Procedura absolutoryjna - udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Starcza z tytułu wykonania budżetu gminy Starcza za 2022 rok:
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
11. Przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Starcza za 2022 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
13. Przedstawienie opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2022 rok.
14. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na temat wykonania budżetu Gminy Starcza za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza.
Zakończenie procedury absolutoryjnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Starcza.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2023-2028.
22. Sprawy różne.
23. Przyjęcie wniosków do realizacji.
24. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *