pochmurnie
27°
23°
piątek
W poniedziałek sesja Rady Gminy Starcza
24 marca 2021 r. | 11:18
0
Reklama

W poniedziałek 29 marca w formie zdalnej odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie podjęcia przez Gminę Starcza działalności w zakresie telekomunikacji.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXI Sesji Rady Gminy, XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy oraz XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o przedłożeniu Radzie Gminy następujących sprawozdań:
• Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Starcza w 2020 roku.
• Analiza bezpieczeństwa w gminie Starcza w 2020 roku.
• Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2020 roku.
• Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Starczy z działalności jednostek straży w 2020 roku.
• Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki w Starczy z działalności w 2020 roku.
• Sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza z działalności w 2020 roku.
• Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
• Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku.
• Sprawozdanie Wójta z realizacji Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Starcza działalności w zakresie telekomunikacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie zespołu celowego ukierunkowanego na realizację zadań edukacyjnych, promujących ekologiczne gospodarowanie odpadami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o kontrolę stanu wody przeznaczonej do spożycia w celu rozpoczęcia promowania picia wody z kranu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2021 rok.
13. Sprawy różne.
14. Przyjęcie wniosków do realizacji.
15. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *