zachmurzenie duże
środa
Wiesław Szymczyk: “Z roku na rok coraz więcej dopłacamy do szkoły i przedszkola”
21 grudnia 2018 r. | 10:14
2
Reklama

Wiesław Szymczyk kolejny raz został Wójtem. Tegoroczna kampania była bardzo ostra, padły też spore obietnice ze strony włodarza. O tym i o celach na najbliższe lata z Wójtem Wiesławem Szymczykiem rozmawiał Paweł Gąsiorski.

Paweł Gąsiorski: Kolejny raz wygrał Pan wybory na Wójta. Jednak w tym roku kampania była bardzo trudna. Były niszczone plakaty, były wypuszczane nieprawdziwe informacje. Jak Pan ocenia sam przebieg kampanii oraz wybory?
Wiesław Szymczyk: Ostatnia kampania samorządowa była trudna. W trakcie niej padło wiele kłamstw i oszczerstw pod moim adresem. Uważam, że w trakcie trwania kampanii najważniejszy powinien być wiarygodny program wyborczy, a nie nierealne obietnice, czy wręcz brak konkretnego programu. Dziękuję moim wyborcom, że ponownie mi zaufali i wybrali mnie na wójta na kolejną kadencję.

Do Rady Gminy Starcza weszła większość Pańskich radnych. Czy to oznacza "spokój" przez najbliższe lata?
- W pracy w samorządzie nie ma pojęcia „spokój”. Niezależnie od składu Rady Gminy trzeba realizować wyznaczone cele i zadania. Na pewno współpraca z Radą Gminy, w której Wójt ma „większość” swoich radnych jest lepsza i korzystniejsza dla rozwoju gminy.

Przed Panem kolejnych pięć lat rządów. Jakie stawia Pan sobie cele? Wymagania mieszkańców są bardzo duże...
- Cele są zawsze te same, tzn. tak zarządzać gminą, aby zaspokoić jak najwięcej potrzeb mieszkańców. Wśród zadań, które będę starał się zrealizować jest m.in. dalsza przebudowa dróg, budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, kontynuowanie inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: strażnic w Łyścu i Rudniku Małym, przedszkola i banku, budowa oświetlenia przy nowo zamieszkałych ulicach, poszerzenie zakresu usług i świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców poprzez wprowadzenie poradni specjalistycznych, realizacja inwestycji dla mieszkańców z zakresu odnawialnych źródeł energii, takich jak montaż kolektorów słonecznych, fotowoltaiki i wymiana pieców wraz z dociepleniem budynków, organizacja zajęć dla seniorów, dzieci i młodzieży, wykonanie parkingu przy cmentarzu, prowadzenie działań wynikających z programów usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji i rewitalizacji gminy czy dalsze usprawnianie komunikacji zbiorowej. Zdaję sobie sprawę, że aby zrealizować wszystkie zadania, to budżetu gminy by zabrakło. Dlatego będę zabiegał o każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych. I już to robię.

Jak obecnie wygląda sytuacja finansowa gminy? Czy jest się o co bać?
- Sytuacja finansowa Gminy jest trudna. Z roku na rok coraz więcej dopłacamy do szkoły i przedszkola, gdyż subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Poza tym spłacamy kredyty zaciągnięte na wkład własny przy realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

Trwa gazyfikacja gminy. Jednak w dalszym ciągu jest problem ze spalaniem odpadów w piecach. Jak zamierza Pan z tym walczyć?
- Uważam, że mieszkańcy naszej Gminy są coraz bardziej świadomi szkodliwości zanieczyszczania powietrza i negatywnego wpływu tego zjawiska na nasz organizm. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z rządowego programu „Czyste powietrze”. Liczymy także na pozytywne rozpatrzenie wniosku i projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza”. Będziemy prowadzić kampanię edukacyjną zachęcającą do redukcji emisji zanieczyszczeń.

Zmieniając temat. Po wyborach samorządowych, władza w powiecie częstochowskim pozostała praktycznie bez zmian. Jednak zmieniła się władza w Sejmiku Województwa Śląskiego. Czy to dobrze, czy źle dla gminy Starcza?
- Trudno mi to ocenić. Liczę, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na sytuację Gminy Starcza. Wierzę, że obecnemu Zarządowi zależy na dobru województwa śląskiego, w tym na współpracy z każdym samorządem, a więc i z Gminą Starcza.

O jakie fundusze zewnętrzne gmina będzie starać się w najbliższym czasie?
- Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja następujących budynków: Budynek użyteczności publicznej (bank) w Starczy, Budynek OSP Łysiec, Budynek OSP Rudnik Mały, Budynek przedszkola w Starczy. W ramach projektu zostaną zrealizowane roboty budowlane polegające m.in. na dociepleniu ścian, stropów/dachów, podłóg, wymianie okien, bram, drzwi, modernizacji instalacji c.o., c w.u. oraz źródeł ciepła - wynikające z audytów energetycznych. Zostanie zapewniony nadzór inwestorski i promocja projektu. Dodatkowo w ramach kosztów niekwalifikowanych planuje się wykonanie robót budowlano - remontowych. Dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 543 439,84 zł. Do tego 6 grudnia złożony został wniosek o dotację (mikrogrant w kwocie 149 500 zł) pn. „Gmina Starcza dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” – w związku z aplikowaniem w projekcie „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Gmina Starcza złożyła wniosek z działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Kolejny wniosek został złożony na projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały” w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych z PROW na lata 2014-2020 znajduje się na 10 miejscu listy rankingowej Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2019 roku. Koszt zadania wynosi 347 817,05 zł przy dofinansowaniu na poziomie 63,63% w kwocie 221 315 zł. Jest jeszcze działanie 4.1.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Odnawialne źródła energii – RIT. Do 2 kwietnia chcemy złożyć wniosek. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na listopad 2019 r. Zgodnie z ustaleniami porozumienia RIT będziemy wnioskować o 1 000 000,00 zł. Należy nadmienić, iż na ocenę czekają dwa wnioski złożone w maju 2018 r. dotyczące działania 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Jeden z nich to „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”, który polegał będzie na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerotermalną (pompy ciepła do CWU) oraz energię biomasy (kotły na pellet) na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców gminy Starcza. Koszt zadania wynosi 1 769 526,32 zł Wnioskowane dofinansowanie 1 681 050,00 zł. Drugi projekt dotyczy „Budowy fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w gminie starcza” z zastosowaniem lamp solarnych zasilanych panelami fotowoltaicznymi na nieoświetlonych dotąd ulicach na terenie gminy. Przy tej inwestycji wnioskujemy o 2 112 464,84 zł dotacji. Jednak jedną z najbardziej koniecznych do realizacji inwestycji w Gminie Starcza jest „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych. W związku z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych następuje zwiększenie poboru wody pitnej i dostaw ścieków na gminną oczyszczalnię. Obecnie oczyszczalnia wymaga stałych remontów i kompleksowej modernizacji. Jednak ze względu na brak odpowiednich środków finansowych na bieżąco wykonywane są tylko niezbędne prace konserwacyjne. Jeśli tylko pojawią się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na tego typu operacje, będziemy się o nie starać. .Będziemy starać się również o środki finansowe na przebudowę dróg gminnych, w tym budowę ścieżek pieszo-rowerowych. Na 2020 r. planowany jest zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Rudnik Mały z udziałem środków zewnętrznych. Jak Pan widzi, sporo tego i czeka nas dużo pracy.

Sesje są transmitowane w sieci. Radni głosują imiennie. Czy myśli Pan, że to wpłynie na zainteresowanie pracą rady przez mieszkańców?
- Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców naszej Gminy i liczbę wyświetleń transmisji – ok. 270, to myślę, że zainteresowanie pracą Rady Gminy przez mieszkańców będzie większe niż w minionej kadencji.

Podczas ostatniej sesji, podobnie jak w innych gminach, radni podnieśli podatki...
- Rzeczywiście, podatek od nieruchomości delikatnie zostaje podniesiony, za wyjątkiem podatku od budynków mieszkalnych, natomiast podatek od środków transportowych, zgodnie z wolą posiadaczy pojazdów obniżamy.

Na ostatniej sesji wspominał Pan o rozpoczęciu prac nad ścieżką pieszo-rowerową z Łyśca do Starczy. Proszę coś więcej o tym powiedzieć.
- Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Starczy do Łyśca wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1054 (ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej) w miejscowości Łysiec został opracowany w 2018 roku. Jako że zadanie jest duże i kosztowne zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszej kolejności, bo w 2019 roku będzie wykonana ścieżka pieszo-rowerowa od Starczy do Łyśca. Wniosek powiatu na to zadanie został zatwierdzony do dofinansowania z NPPDL w wysokości 50% kosztów, tj. w kwocie 1,445 mln. zł. Pozostała część środków będzie pochodzić z budżetu powiatu częstochowskiego i gminy Starcza. Mam nadzieję, że bez przeszkód projekt ten będzie wykonany w 2019 roku. Drugi etap zadania, czyli przebudowa ulic: Częstochowskiej i Jesionowej w Łyścu będzie realizowany w latach następnych.

Dziękuję za rozmową.
- Dziękuję również.

Z Wójtem Wiesławem Szymczykiem rozmawiał Paweł Gąsiorski.2 odpowiedzi na “Wiesław Szymczyk: “Z roku na rok coraz więcej dopłacamy do szkoły i przedszkola””

 1. Izka pisze:

  Panie wójcie oby to wszystko się sprawdziło. Najlepsze życzenia dla pana i rodziny

  16
  2
 2. Tytus W. pisze:

  Wiesiu jesteśmy z tobą, trzymaj się i pozdrowienia dla małżonki.

  7
  3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *