zachmurzenie duże
-5°
-5°
wtorek
Wszystkie podatki lokalne na 2017 rok
16 stycznia 2017 r. | 15:51
0
Reklama

Podatki lokalne to zawsze drażliwy temat. Przedstawiamy wszystkie daniny, które Mieszkańcy i firmy będą musieli płacić w 2017 roku na rzecz Urzędu Gminy w Starczy.

podatek rolny na 2017 r. wynosi:
- dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,10zł
- dla pozostałych gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych – 262,20zł

podatek leśny na 2017 r. wynosi: 42,0222 zł.

Wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych w 2017 r.

GOSPODARSTWO/SELEKTYWNY/NIESELEKTYWNY
1 osobowe 9 zł, 20 zł
2 osobowe 15 zł, 25 zł
3 osobowe 20 zł, 30 zł
4 osobowe 22 zł, 35 zł
5 osobowe 25 zł, 40 zł
6 osobowe 27 zł 45 zł
7 osobowe i więcej 30 zł, 50 zł

Stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- do 1000m2 - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni,
- od nadwyżki powyżej 1000m2
- 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego - 2,98 zł od 1m2 powierzchni;

od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

Od roku 2007 Rada Gminy nie podejmuje uchwał dot. opłaty administracyjnej
Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej w 2006 roku wynosi:
- komisyjne dokonanie oględzin w terenie poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym - 135zł (opłata uchylana Uchwałą Nr 4/II/2006 Kolegium Regionalenj Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10.01.2006r.)
- informacja o terenie – wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i z planu zagospodarowania przestrzennego - 35,00złDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *