zachmurzenie duże
24°
22°
sobota
Za tydzień w czwartek sesja absolutoryjna
19 czerwca 2019 r. | 09:27
0
Reklama

W czwartek 27 czerwca o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Starcza odbędzie się sesja Rady Gminy Starcza, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza za 2018 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy oraz VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2019/2020.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Starcza.
9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Starcza za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Starcza wotum zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2018 rok:
1) Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
2) Przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
3) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Starcza za 2018 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
4) Przedstawienie opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok;
5) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na temat wykonania budżetu Gminy Starcza za 2018 rok;
6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2018 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Starcza instrumentem płatniczym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Starcza.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starcza.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023.
20. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Starcza.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
22. Sprawy różne.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Przyjęcie wniosków do realizacji.
25. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *